فایل رایگان ارزيابي فعاليت آنتي اکسيداني عصاره باديان رومي (Pimpinella anisum ) در سيستم هاي روغني و امولسيوني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي فعاليت آنتي اکسيداني عصاره باديان رومي (Pimpinella anisum ) در سيستم هاي روغني و امولسيوني :


تعداد صفحات : 13

این تحقیق با هدف ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی و حملی عصاره اتانولی بادیان رومی و بررسی عملکرد آن در سیستمهای روغنی و امولسیونی، به اجرا درآمد .فعالیت آنتی اکسیدانی با اندازه گیری مقدارترکیبات فنلی عصاره اتانولی وآزمون فعالیت گیرندگی رادیکال DPPHارزیابی شد.همچنینبررسی خواص حملی با استفاده ازآزمون رنسیمت و عملکرد آنتی اکسیدانی عصاره اتانولی درسیستم های روغنی و امولسیونی، با استفاده ازآزمون گرمخانه گذاری و با بررسی تغییرات عدد پراکسید و شاخص تیوباربیتوریک اسید نمونه ها، انجام پذیرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که عصاره اتانولی بادیان رومی دارای قدرت مهار کنندگی رادیکال آزاد و دارای خواص حملی نسبتا خوبی می باشد.در شرایط حاکم در آزمون گرمخانه گذاری، غلظتهای عصاره اتانولی به کار گرفته شدهدرنمونه های روغنی و امولسیونی، به طور معنی داری پایداری اکسایشی روغن سویا را نسبت به نمونه شاهد، افزایش دادند. ترکیبات آنتی اکسیدانی بادیان رومی در سیستم روغنی عملکرد بهتری نسبت به سیستم امولسیونی داشتند و بر این اساس نتیجه گیری شد که این ترکیبات به طور نسبی ترکیبات قطبی و آب دوست می باشند.

لینک کمکی