فایل رایگان پيکارِسک حلق? پيوندِ "‌سرگذشت حاجي ‌باباي ‌اصفهاني" و"سياحت درويشي دروغين"

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيکارِسک حلق? پيوندِ "‌سرگذشت حاجي ‌باباي ‌اصفهاني" و"سياحت درويشي دروغين" :


تعداد صفحات : 29

"سرگذشت ‌حاجی ‌بابای ‌اصفهانی" اثر معروف "جیمز موریه" و کتاب "‌سیاحت ‌درویشی ‌دروغین" از "آرمینیوس وامبری" از جهات بسیاری به هم شبیه­اند. شباهت­های دو اثر مربوط به ویژگی­های نوعی از رمان اروپایی به نام پیکارسک است. بر این اساس نویسنده این مقاله با این فرض که حضور مؤلفه­های پیکارسک حلق ارتباط این دو اثر را محکم کرده است، به روشی تحلیلی در حوز مطالعات تطبیقی بدون توجه به نظری تأثیر، از زاوی رویکرد بینامتنی این ویژگی‌ها را در هر دو اثر بررسی نموده است. بررسی­های حاصل از تحقیق نشان می­دهد که عناصری همچون: سفر که در هر دو اثر تمام حوادث و وقایع را در خود جای‌داده است، توجه به مسائل اجتماعی و سیاسی و عادات و رسوم مردم جامعه، اتخاذ شیو درویشی هر دو شخصیت اصلی، انتقاد از خرافات و جهل و تعصبات مذهبی و درویشان، حیله و فریب و شیادی، داشتن هوش و ذکاوت و زیرکی شخصیت در هر دو اثر و تکدی­گری که از مؤلفه­های پیکارسک به شمار می­آیند، از ارتباط این دو متن سخن می­گوید.

لینک کمکی