فایل رایگان نقد فرهنگي رمان مدير مدرسه جلال آل احمد از منظر گفتمان و نظريه قدرت ميشل فوکو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقد فرهنگي رمان مدير مدرسه جلال آل احمد از منظر گفتمان و نظريه قدرت ميشل فوکو :


تعداد صفحات : 32

گفتمان قدرت یکی از اندیشه­های محوری میشل فوکو است. این مقاله به دنبال این سؤال مهم تنظیم شده که آیا می‌توان رویکرد فوکو نسبت به گفتمان قدرت را در رمان مدیر مدرسه جلال آل احمد جستجو و تحلیلی از شرایط فرهنگی ایران در دوره پهلوی، بر مبنای این گفتمان ارائه کرد؟ گفتمان قدرت و تکنولوژی انضباط از دیدگاه فوکو، با بخش­های زیادی از رمان مدیر مدرسه و در سطح عینی و واقعی با شرایط سیاسی و فرهنگی جامعه ایران در دوره پهلوی دوم انطباق دارد. در این رمان با دو گفتمان سروکار داریم: گفتمان قدرت و گفتمان ضد قدرت. مدیر مدرسه با روحیه­ای آرمان گرایانه به تقابل با نظم گفتمانی برآمده از قدرت (شرایط فرهنگی و آموزشی) می­رود و در پایان سرخورده و مایوس استعفانامه خود را از سمَت مدیریت مدرسه می­نویسد. مدرسه همانند سایر نهادهای حکومتی به عنوان نهادی انضباطی، سلطه قدرت را در افراد جامعه نهادینه می­کند. جامعه­ای که در حال گذار از فرهنگ سنتی و زمینداری مستبدانه به سمت سرمایه­داری است و گفتمان غرب­زدگی نیز از سوی جریان قدرت حاکم، حمایت می­شود.

لینک کمکی