فایل رایگان مقايس? ويژگي‌هاي شخصيتي و سبک‌هاي اسنادي در زوج‌هاي عادي و متقاضي طلاق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايس? ويژگي‌هاي شخصيتي و سبک‌هاي اسنادي در زوج‌هاي عادي و متقاضي طلاق :


تعداد صفحات : 13

هدف از این پژوهش، مقایس ویژگی‌های شخصیت و سبک‌های اسنادی در زوج‌های عادی و متقاضی طلاق بود. حجم نمونه، شامل100 زن و مرد 23 تا 55 ساله (25 زوج عادی از میان کارکنان دادگستری و 25 زوج متقاضی طلاق، مراجعه‌کننده به دادگستری شهر کرمانشاه در سال 90ـ1389) بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌‌ها از فرم کوتاه پرسشنام پنج‌عاملی شخصیت (کوستا و مک‌گری، 2004) (NEO-FFI) و پرسشنام سبک‌های اسنادی پترسون و همکاران (1982) (ASQ) استفاده شد. پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع علّی ـ ‌مقایسه‌ای است. با استفاده از روش تحلیل کوواریانس نشان داده شد که متقاضیان طلاق از سبک اسنادی موقت و کلی و زوج‌های عادی از سبک اسنادی پایدار و اختصاصی استفاده می‌کنند، اما دو گروه از نظر سبک اسناد درونی ـ بیرونی تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند. همچنین یافته‌ها نشان داد که بین عامل نورزگرایی و رضایت زناشویی رابطه‌ای منفی (01/0P < )، و بین مقبولیت و رضایت زناشویی (03/0P < )، و گشودگی و رضایت زناشویی رابطه مثبت وجود دارد (02/0P < ). بین دو گروه زوج‌های عادی و متقاضی طلاق از نظر استفاده از سبک‌های اسنادی و ویژگی‌های شخصیت تفاوت معناداری وجود داشت (01/0P < ).

لینک کمکی