فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارتهاي کنترل خشم بر سازگاري فردي ـ اجتماعي دانش‌آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان ماهشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارتهاي کنترل خشم بر سازگاري فردي ـ اجتماعي دانش‌آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان ماهشهر :


تعداد صفحات : 18

هدف این پژوهش بررسی فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارتهاي کنترل خشم بر سازگاري فردي ـ اجتماعي دانش‌آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان ماهشهر بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان ماهشهر در سال تحصیلی 87 ـ 86 بودند. نمونه این پژوهش را 50 نفر از این دانش‌آموزان تشکیل می‌دادند که از بین جامعه مورد نظر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند (گروه آزمایش 25 نفر و گروه گواه 25 نفر). پژوهش به روش تحقیق آزمایشی انجام شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه سازگاری فردی ـ اجتماعی کالیفرنیا بود. پس از انتخاب تصادفی گروههای آزمایش و گواه، ابتدا بر روی هر دو گروه پیش‌آزمون اجرا گردید، سپس مداخله آزمایشی (آموزش مهارتهای کنترل خشم)، در 8 جلسه 5/1 ساعته ارائه گردید و پس از اتمام برنامه آموزش، پس‌آزمون روی هر دو گروه اجرا شد. سپس داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که آموزش مهارتهای کنترل خشم موجب افزایش سازگاری فردی ـ اجتماعی دانش‌آموزان دختر گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه شده است. سطح معناداری در این پژوهش001 / 0 P < است.

لینک کمکی