فایل رایگان بررسي وضعيت سلامت رواني دانش‌آموزان دختر دبيرستاني شهرستان قم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي وضعيت سلامت رواني دانش‌آموزان دختر دبيرستاني شهرستان قم :


تعداد صفحات : 13

این پژوهش به‌منظور بررسی سلامت روانی دانش‌آموزان دبیرستانی دختر شهرستان قم انجام شد. روش پژوهش از نوع زمینه‌یابی است. جامع آماری هم دانش‌آموزان دختر دور متوسطه شهرستان قم (15872 نفر) است که تعداد 340 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و خوشه‌ای چندمرحله‌ای از نواحی یک، دو و سه اداره آموزش و پرورش شهر قم انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری آزمون SCL-90-R (دراگوتیس، 1994) بود که به‌طور گروهی در مدارس اجرا شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که در تمام عامل‌ها میانگین بالاتر از خط برش آزمون (7/0) است. از نظر میزان شیوع مشکلات روان‌شناختی، عامل افسردگی با شیوع 67 درصد از بالاترین مقدار و فوبیا با 6/21 درصد از کمترین مقدار برخوردار است. مقایس میانگین مشکلات روان‌شناختی دختران دبیرستانی نواحی مختلف شهر قم با استفاده از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه (ANOVA) نشان داد که فقط در عامل افسردگی تفاوت معناداری وجود دارد و در سایر عامل‌ها تفاوت معناداری وجود ندارد. براساس نتایج می‌توان گفت که سلامت روان‌شناختی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهرستان قم در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و شایسته است تلاش بیشتری برای تأمین بهداشت و سلامت روانی آنها صورت پذیرد.

لینک کمکی