فایل رایگان تأثير ادراک پايبندي به قرارداد روان‌شناختي بر عملکرد شهروندي سازماني در کارکنان يک شرکت صنعتي: نقش ميانجيگرانه وفاداري سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تأثير ادراک پايبندي به قرارداد روان‌شناختي بر عملکرد شهروندي سازماني در کارکنان يک شرکت صنعتي: نقش ميانجيگرانه وفاداري سازماني :


تعداد صفحات : 10

هدف این پژوهش بررسی رابطه ادراک پایبندی به قرارداد روانشناختی با عملکرد شهروندی سازمانی و نقش وفاداری سازمانی در یک شرکت صنعتی بود.در این پژوهش توصیفی – همبستگی 226 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی در سال 1393 از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه پایبندی به قراردادهای روانشناختی راسئو (1995)، پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی لی و آلن(2002) و پرسشنامه وفاداری سازمانی کومار و شکهار(2012) بودند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 و با استفاده از آمار توصیفی، تحلیلی شامل ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها نشان داد بین قرارداد روانشناختی(تبادلی و رابطه ای) با عملکرد شهروندی رابطه مثبت معناداری وجود داشت (01/0p

لینک کمکی