فایل رایگان پيش‌بيني مؤلفه‌هاي کيفيت زندگي کاري از طريق مؤلفه‌هاي فضايل سازماني ادراک‌شده در کارکنان يک سازمان دولتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيش‌بيني مؤلفه‌هاي کيفيت زندگي کاري از طريق مؤلفه‌هاي فضايل سازماني ادراک‌شده در کارکنان يک سازمان دولتي :


تعداد صفحات : 16

این پژوهش با هدف تبیین نقش ادراکات فضایل سازمانی برای کیفیت زندگی کاری در کارکنان یک سازمان دولتی اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش را کارکنان یک سازمان دولتی در شهر اصفهان تشکیل دادند که از بین آن‌ها دویست و پنجاه‌وشش نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه فضایل سازمانی (رگو و همکاران، 2010) و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (ناگیوئن و همکاران، 2012) بودند. داده‌ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل همبستگی کانونی تحلیل گردید. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که از بین پنج مؤلفه فضایل سازمانی، به ترتیب خوش‌بینی (­21/0 = β)­، محبت و همدلی (16/0 = β)، صداقت (26/0 = β) و بخشش (2/0 = β) پیش‌بینی‌کننده نیاز به بقاء، خوش‌بینی (18/0 = β)­، اعتماد (23/0 = β)، محبت و همدلی (18/0 = β) و صداقت (22/0 = β) پیش‌بینی‌کننده نیاز به تعلق و خوش‌بینی (17/0 = β)­، اعتماد (26/0 = β)، صداقت (26/0 = β) و بخشش (19/0 = β) پیش‌بینی‌کننده نیاز به دانش هستند. درمجموع نتایج این پژوهش نشان داد با ارتقاء سطح فضایل سازمانی، می‌توان کیفیت زندگی کاری کارکنان را بالا برد.

لینک کمکی