فایل رایگان بررسي تأثير مداخلات بهنگام روان‌شناختي و آموزشي خانواده‌محور بر ميزان مهارت‌هاي شناختي و اجتماعي کودکان اتيسم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تأثير مداخلات بهنگام روان‌شناختي و آموزشي خانواده‌محور بر ميزان مهارت‌هاي شناختي و اجتماعي کودکان اتيسم :


تعداد صفحات : 17

پژوهش با هدف تعیین تأثیر مداخلات بهنگام روان‌شناختی و آموزشی خانواده‌محور بر تحول مهارت‌های شناختی و اجتماعی کودکان اتیسم انجام گرفته است. به این منظور 36 کودک اتیسم زیر 5 سال به‌صورت تصادفی انتخاب و به گروه آزمایشی و کنترل اختصاص داده شدند. ابتدا آزمون سنجش رشد نیوشا (1387) در حیطه‌های رشد مهارت‌های شناختی و اجتماعی، بر روی کودکان اتیسم هر دو گروه (پیش‌آزمون) اجرا و پس از ارائه برنامه مداخله در 15 جلسه 90 دقیقه‌ای در طی 6 ماه، مجدداً آزمون نیوشا بر روی گروه آزمایشی، اجرا و با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه‌وتحلیل شد. با توجه به نتایج تحلیل کوواریانس بین جنس و گروه در اثربخشی مداخلات بهنگام روان‌شناختی و آموزشی خانواده‌محور بر میزان رشد شناختی و اجتماعی کودکان اتیسم اثر تعاملی وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که تفاوت بین عملکرد دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر مهارت‌های شناختی (0001/0>p) و اجتماعی (0001/0>P) معنی‌دار است. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان چنین نتیجه گرفت که مداخلات بهنگام روان‌شناختی و آموزشی خانواده‌محور بر رشد مهارت‌های شناختی و اجتماعی کودکان اتیسم زیر 5 سال تأثیر مثبت دارد.

لینک کمکی