فایل رایگان مقايس? توانايي نظريه ذهن بين کودکان ناشنوا و شنواي 9 تا 11 سال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايس? توانايي نظريه ذهن بين کودکان ناشنوا و شنواي 9 تا 11 سال :


تعداد صفحات : 12

این پژوهش با هدف مقایس توانایی نظری ذهن در کودکان ناشنوا و شنوای 9 تا 11 ساله اجرا شد. روش پژوهش پس‌رویدادی و جامع آماری هم دانش‌آموزان شنوا و ناشنوای 9 تا 11 سال شهرستان تربت جام بودند که از میان آنان 30 دانش‌آموز ناشنوا به روش تصادفی ساده و 30 دانش‌آموز شنوا به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار سنجش پرسشنام نظری ذهن (هپی، 1994) بود. عارفی (1386)، روایی و پایایی این مقیاس را تأیید کرد. داده‌ها از طریق تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین دانش‌آموزان ناشنوا و شنوا در توانایی نظری ذهن، با کنترل متغیر هوش عملی تفاوت معناداری وجود دارد (01/0 P < ). به بیان دیگر، دانش‌آموزان ناشنوا در مقایسه با دانش‌آموزان شنوا، توانایی نظری ذهن کمتری دارند. همچنین، مقایس نظری ذهن میان دانش‌آموزان ناشنوای با والدین ناشنوا و دانش‌آموزان ناشنوای با والدین شنوا، نشان‌دهند بالاتر بودن میانگین نظری ذهن در ناشنوایان والد ناشنوا نسبت به ناشنوایان والد شنوا بود (01/0 P < ). بین دختران و پسران ناشنوا و شنوا در نظری ذهن تفاوت معنادار مشاهده گردید (01/0 P < ).

لینک کمکی