فایل رایگان مقايس? ويژگي‌هاي شخصيتي بيماران مبتلا به نشانگان رود? تحريک‌پذير با افراد سالم شهر شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايس? ويژگي‌هاي شخصيتي بيماران مبتلا به نشانگان رود? تحريک‌پذير با افراد سالم شهر شيراز :


تعداد صفحات : 14

این پژوهش با هدف مقایس ویژگی‌های شخصیتی بیماران مبتلا به نشانگان (سندرم) رود تحریک‌پذیر با افراد سالم انجام شده است. طرح پژوهش از نوع علی ـ مقایسه‌ای (پس از وقوع) و آزمودنی‌ها 35 بیمار IBS (21 زن و 14 مرد) 14 تا 65 ساله که پزشک متخصص گوارش معرفی کرده بود و 35 فرد سالم که به شیو نمونه‌گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنام شخصیتی نئو فرم 60 سؤالی (حق‌شناس، 1385) و فهرست اطلاعات جمعیت‌شناختی بودند و داده‌ها از طریق آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه و مجذور کای تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها نشان داد که بیماران IBS به‌طور معناداری از روان‌رنجورخویی بیشتر و برونگرایی کمتری نسبت به افراد سالم برخوردار بودند (01/0 P < ) ، اما بین دو گروه در متغیرهای گشودگی، دلپذیر بودن و با وجدان بودن تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین مشخص شد که از بین متغیرهای جمعیت‌شناختی سه متغیر؛ ترتیب تولد، وضعیت تأهل و سن با بیماری IBS رابط معنادار دارند ( 05/0 P < ). به نظر می‌رسد ویژگی‌های شخصیتی نقش مهمی در شدت و تداوم علایم IBS دارند.

لینک کمکی