فایل رایگان بررسي نقش ويژگي‌هاي شخصيت در پيش‌بيني نشانگان وانمودگرايي و افسردگي در نوجوانان دختر بزهکار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش ويژگي‌هاي شخصيت در پيش‌بيني نشانگان وانمودگرايي و افسردگي در نوجوانان دختر بزهکار :


تعداد صفحات : 10

هدف این پژوهش، ‌بررسی نقش ویژگی‌های شخصیتی در پیش‌بینی نشانگان وانمودگرایی و افسردگی است. نمونه شامل 220 نفر بود که به‌صورت تصادفی در دسترس از میان نوجوانان دختر بزهکار استان اصفهان که در مراکز اصلاح و تربیت سراسر استان اصفهان در سال 1394ـ1393نگهداری می‌شدند، انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنام 5 عاملی بزرگ شخصیت کاستا و مک‌کری (1992)، مقیاس پدید وانمودگرایی کلانس (1978) و پرسشنام افسردگی بک (1990) بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS تحلیل شدند و سطح معنی‌داری (001/0≥P ) در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که روان‌رنجورخویی، برونگرایی و وظیفه‌شناسی در پیش‌بینی وانمودگرایی و روان‌رنجورخویی و برونگرایی در پیش‌بینی افسردگی نقش دارند. با استفاده از ویژ‌گی‌های شخصیتی نوجوانان بزهکار می‌توان وانمودگرایی و افسردگی را در ایشان پیش‌بینی و از ابتلای آنان به این موارد پیشگیری کرد.

لینک کمکی