فایل رایگان تحليل محتواي کتاب تعليمات اجتماعي ششم بر اساس مؤلفه‌هاي سند تحول بنيادين (هويت ملي، اخلاق، آداب و مهارت‌هاي زندگي )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل محتواي کتاب تعليمات اجتماعي ششم بر اساس مؤلفه‌هاي سند تحول بنيادين (هويت ملي، اخلاق، آداب و مهارت‌هاي زندگي ) :


تعداد صفحات : 13

پژوهش حاضر به تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی و شناخت ویژگی‌های کتاب بر اساس مؤلفه‌های سند تحول بنیادین می‌پردازد. جامعه اول تحقیق، کتاب تعلیمات اجتماعی ششم و واحد تحلیل جمله و جامعه دوم تعداد 30 نفر از معلمان ششم ابتدایی بخش مرکزی کازرون به صورت تمام شماری بود. روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیل محتوا بود. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بر اساس سه مقوله فوق و سیاهه تحلیل محتوا بود. برای محاسبه پایایی و روایی از آلفای کرونباخ با 85/0 وروایی محتوایی استفاده شد؛ درمجموع با استفاده از آزمون خی دو نتایج زیر حاصل شد: از دید معلمان، کتاب اجتماعی ششم در سطح متوسطی (43 %) به مؤلفه هویت ملی، در سطح پایین‌تر از متوسط با ( 36%) به مؤلفه آداب و مهارت‌های زندگی و در سطح متوسطی (50%) به مؤلفه اخلاق در نظام اجتماعی پرداخته است. در تحلیل محتوا، از میان مقوله‌های هویت ملی به ویژگی‌های جغرافیایی با (23 % ) بیشترین توجه و به نماد ملی و اسطوره ملی به ترتیب با (5/15% و 07%) کمترین توجه شده است. از میان مقوله‌های آداب و مهارت‌های زندگی به تصمیم گیری بیشترین توجه (49%) و به تفکر انتقادی ومقابله با استرس با (06% و 5% ) درصد به ترتیب کمترین توجه شده است. از میان مقوله‌های اخلاق در نظام اجتماعی به میهن دوستی بیشترین توجه (32%) و به عدالت جویی (13%) کمترین توجه شده است.

لینک کمکی