فایل رایگان آسيب شناسي برنامه درسي شيمي در دوره متوسطه با استفاده از تکنيک دلفي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آسيب شناسي برنامه درسي شيمي در دوره متوسطه با استفاده از تکنيک دلفي :


تعداد صفحات : 13

هدف اصلی در این پژوهش، فایل رایگان آسيب شناسي برنامه درسي شيمي در دوره متوسطه با استفاده از تکنيک دلفي در نظر گرفته شد. تحقیق حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری را سرگروه‌ها و دبیران شیمی شهر اصفهان تشکیل دادند که تعداد آنها 300 نفر بوده که با روش نمونه‌گیری تصادفی متناسب با حجم (بر حسب نواحی 6 گانه شهر اصفهان) و با کمک فرمول کوکران 167 نفر انتخاب شده است. پرسشنامه محقق ساخته دارای 23 سؤال بسته پاسخ و بر اساس طیف پنج گزینه لیکرت طراحی شد. داده‌های حاصل از پرسشنامه‌های پژوهش از طریق آزمون فریدمن، t تک متغیره، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت، فرایند تدوین دروس، محتوا، روش، فضای آزمایشگاهی و مشکلات اجرایی به عنوان مهمترین مشکلات برنامه درسی شیمی در دوره متوسطه شناسایی شد که محتوا با میانگین رتبه بندی 86/3 بالاترین و مشکلات اجرایی و فرآیند تدوین دروس با 50/2 پایین ترین رتبه آسیب‌ها را به خود اختصاص دادند. همچنین کتاب‌های شیمی مقطع متوسطه شامل مشکلات فراوانی است که یک نگاه آسیب شناسانه به این درس، مسئوولان را موظف می‌دارد تا در راستای باز بینی مجدد این برنامه گام‌های اساسی بردارند.

لینک کمکی