فایل رایگان بررسي نقش آموزش‌هاي پس از سواد در ارتقاي سطح آگاهي‌هاي زنان و دختران نو سواد بزرگسال روستايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش آموزش‌هاي پس از سواد در ارتقاي سطح آگاهي‌هاي زنان و دختران نو سواد بزرگسال روستايي :


تعداد صفحات : 16

این پژوهش به منظور بررسی نقش آموزش‌های پس از سواد در ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی و کاربردی دختران و زنان بزرگسال روستایی انجام شده است. تعداد 600 نفر از دو گروه آموزش دیده و آموزش ندیده با روش نمونه گیری منظم، از جامعه آماری انتخاب شده‌اند. روش تحقیق از نوع علی ـ مقایسه‌ای است و ابزار پژوهش یک پرسشنامه 49 سؤالی چند گزینه‌ای در حد دوره‌ی تکمیلی تعیین شده است. از آزمون t برای گروه‌های مستقل به منظور مقایسه‌ی میانگین نمرات آزمون شوندگان دو گروه استفاده گردید. برای روایی و پایایی ابزار پژوهش، به ترتیب تاو کندال و ضریب آلفای کرانباخ مورد استفاده قرار گرفت که سؤالات مربوط به فرضیه‌ی 3و 5 در سطح 01/0 و سؤالات مربوط به دیگر فرضیه‌ها در سطح 05/0معنادار بود و پایایی کل پرسشنامه 88./ مشخص شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که میان فراگیرانی که آموزش‌های پس از سواد را دریافت کرده‌اند با سوادآموزانی که این آموزش‌ها را دریافت نکرده‌اند در مؤلفه‌های بهداشت، پیشگیری از بیماری‌ها، تربیت فرزند، مسائل دینی و اعتقادی تفاوت معناداری وجود دارد.

لینک کمکی