فایل رایگان ارائه مسير نماهاي نظام آموزشي فني وحرفه اي متوسطه ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه مسير نماهاي نظام آموزشي فني وحرفه اي متوسطه ايران :


تعداد صفحات : 18

هدف پژوهش حاضر، شناسایی ویژگی‌های نظام آموزش فنی و حرفه‌ای دوره متوسطه کشورهای آمریکا، آلمان، انگلستان، ژاپن به منظور ارائه مسیرنماهایی جهت بهبود بخشیدن به نظام آموزش فنی و حرفه‌ای ایران است. پژوهش حاضر یک پیمایش تطبیقی است. گردآوری داده‌ها به روش اسنادی و مطالعه کتابخانه‌ای وهمچنین جست وجو درسایت‌های مرتبط اینترنتی مانند یونسکو، سایت‌های وزارت آموزش و پرورش کشورهای مورد مطالعه صورت گرفته است. الگوی مورد استفاده، جرج بردی است. مهمترین نتایج به دست آمده نشان داده است که کیفیت بخشی به نظام آموزش فنی و حرفه‌ای، ایجاد اعتماد به نفس، رشد کارایی شغلی، کارآفرینی، تناسب بابازارهای بین المللی، جزو اهداف اختصاصی کشورهای مورد مطالعه است. تدوین چهارچوب ملی صلاحیت، استفاده از رویکرد تلفیقی در تربیت معلمان، اختصاص ساعات بیشتر به کارورزی، ارتباط معلمان با شرکت‌ها و ادامه همکاری و فعالیت زیر نظر یک استاد کار مجرب و ارزشیابی با استفاده از ابزار متنوع، انواع متعدد (پایانی ، تکوینی، مستمر)، توجه به حیطه عاطفی، اخلاق حرفه‌ای و ارزشیابی گروهی در این کشورها مورد نظر قرار گرفته است. به منظور بهبود وضعیت نظام آموزشی فنی و حرفه‌ای کشور عزیزمان می‌توانیم با الگوگیری از موفقیت‌های کشورهای پیشرفته و کاربست الگوها و رویکردهای آموزشی مناسب آنها، وضعیت کارآفرینی دانش آموختگان را ارتقا دهیم.

لینک کمکی