فایل رایگان بررسي موانع و مشکلات دوره هاي آموزشي ترويج کشاورزي از ديدگاه کشاورزان شرکت کننده در دوره هاي ترويج شهرستان دزفول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي موانع و مشکلات دوره هاي آموزشي ترويج کشاورزي از ديدگاه کشاورزان شرکت کننده در دوره هاي ترويج شهرستان دزفول :


تعداد صفحات : 17

هدف این پژوهش بررسی موانع و مشکلات دوره‌های آموزشی ترویج کشاورزی از دیدگاه کشاورزان شرکت‌کننده در دوره‌های ترویج شهرستان دزفول است. روش پژوهش توصیفی ـ پیمایشی بود. جامع آماری پژوهش 5060 نفر از کشاورزان شرکت‌کننده در دوره‌های ترویج شهرستان دزفول در سال 1388 بودند، که از این جامعه 466 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای ـ نسبتی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای بررسی موانع و مشکلات، از پرسشنام محقق‌ساخته با درجه‌بندی لیکرت استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه در حد مطلوب گزارش گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ (85/0) به‌دست آمد. به‌منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش‌های آماری T مستقل، ضریب KMO و تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد که از نظر کشاورزان شرکت‌کننده، این دوره‌ها با موانع و مشکلاتی از قبیل؛ استفاد کم از مروجین باتجربه و آگاه نسبت به مسائل روز کشاورزی، استفاد کم مروجین از وسایل آموزشی و کمک‌آموزشی، تناسب نداشتن زمانی دوره‌های برگزار شده با شرایط زمانی کشاورزان، دسترسی نداشتن کشاورزان به محتوای آموزشی دوره‌ها در قالب جزوه‌های آموزشی و سی‌دی، تناسب نداشتن محتوای ارائه شده در دوره‌ها با نیازهای آموزشی کشاورزان، روبه‌رو بودند.

لینک کمکی