فایل رایگان طراحي کنترل کننده مقاوم LMI براي مبدل DC_DC افزاينده جريان ورودي/خروجي غير پالسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي کنترل کننده مقاوم LMI براي مبدل DC_DC افزاينده جريان ورودي/خروجي غير پالسي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 28

چکیده مقاله:

در این مقاله طراحی کنترل کننده مقاوم برای یک مبدل DC-DC افزاینده جریان ورودی/خروجی غیر پالسی با استفاده از روش نامساوی ماتریسی خطی (LMI) ارائه شده است. برای مدلسازی مبدل از روش متوسط گیریفضای حالت استفاده شده و مراحل مدلسازی مرحله به مرحله ارائه شده اند. با استفاده از مدل استخراج شده، عوامل غیرخطی و نامشخص در قالب یک چندضلعی محدب و به عنوان محدودیت های روش LMI در نظر گرفتهشدند و مقاوم بودن کنترل کننده طراحی شده، از طریق حذف تاثیر تغییرات مشخص شده و نیز داشتن پاسخ مناسب از طریق جای دهی قطب ها توسط روش LMI تضمین گردیده است. به منظور اعتبار سنجی مدل سازیانجام شده، نتایج حاصل از مدل متوسط گیری فضای حالت با مدل مداری پیاده سازی شده در نرم افزار متلب مورد مقایسه قرار گرفته و دقت مدل سازی انجام شده اثبات شده، سپس نتایج به دست آمده از کنترل کنند مقاوم بهازای تغییرات وسیع بار و ولتاژ خروجی با یک کنترل کننده PI مورد مقایسه قرارگرفته است. از نتایج به دست آمده مشهود است که کنترل کننده مقاوم عملکرد بهتری نسبت به کنترل کننده PI دارد.

لینک کمکی