فایل رایگان طراحي و پياده سازي کنترل پيش بين مدل براي سطح مخزن شبيه سازي شده در نرم افزار FACTORY I/O با استفاده از تابع تبديل ARX

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي و پياده سازي کنترل پيش بين مدل براي سطح مخزن شبيه سازي شده در نرم افزار FACTORY I/O با استفاده از تابع تبديل ARX :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این مقاله یک کنترل کننده MPC طراحی شده وروی یک مخزن شبیه سازی شده در نرم افزار FACTORY I/O مورد آزمایش قرار می گیرد. در این مقاله فرض می شود که هیچ مدل ریاضی و یا تجربی از مخزن ،دردسترس نبوده و به صورت یک جعبه سایه در نظر گرفته می شود. در اولین بخش از سیستم ، تابع تبدیل گسسته در زمان با استفاده از روش اندازه گیری داده ها و اعمال الگوریتم ARX روی این داده محاسبه می گردد .یک سرور OPC و دو کلاینت OPC وظیفه اندازه گیری داده ها را برعهده دارند. داده ورودی که فرمان شیرورودی مخزن می باشد با استفاده از نرم افزار SIMULINK در سرور نوشته شده واین داده توسط نرم افزارFACTORY I/O که نقش یک Client را ایفا می کند خوانده می شود وبه شیر ورودی اعمال می شود.عکس این اتفاق نیز برای اندازه گیری سطح مخزن سیال رخ می دهد . پس ازاندازه گیری و ثبت داده های ورودی وخروجی یک کنترل کننده MPC بر مبنای این داده ها طراحی می شود. پارامترهای مربوط به MPC ومحدودیت های مورد نیاز در آن اعمال شده و پس از انجام تست های ارزیابی ، بهترین مدل آن ذخیره وروی سیستم مخزناعمال می گردد نتایج آزمایش های انجام شده روی فرآیند با استفاده از این کنترل کننده نشان می دهد، کنترل کننده طراحی شده با استفاده از این روش پاسخ پله مناسبی را دارا می باشد.

لینک کمکی