فایل رایگان کاربرد فناوري اطلاعات و تاثير آن در هنرستان هاي کاردانش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کاربرد فناوري اطلاعات و تاثير آن در هنرستان هاي کاردانش :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن در هنرستان های کار دانش در سال 1397 با روش کیفی پژوهشی، پیمایشی و جامعه آماری متشکل از کلیه هنرآموزان هنرستان های شاغل به تدریس در شهرستان کازرون به تعداد 200 نفر انجام شد. حجم نمونه، متناسب با جدول کرجسی و مورگان تعیین شد که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ی محقق ساخته ی بسته پاسخ، جمع آوری و اطلاعات حاصل با استفاده از آزمون t با تحلیل شد. نتایج نشان داد که کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تغییر نگرش، تثبیت و پایداری مطالب درسی، مهارت استدلال و قدرت خلاقیت ودر نهایت یادگیری فعال دروس مربوط به هنرستان های کاردانش تاثیر دارد. هدف فناوری اطلاعات در هنرستان های کاردانش باید هنرآموزان کلاس های درس خود را از حالت ایستا که در آن اطلاعات از طرف معلم به سمت دانش آموزان در جریان است به روش پویا در محیط های یادگیری دانش آموز محور تغییر دهند. هنرآموزان باید با کاربرد اینترنت برای دستیابی سریع به اطلاعات از مصرف کنندگان اطلاعات به تولید کنندگان اطلاعات به منظور سازش با واقیعت های فرهنگی و آموزشی خاص خودشان تبدیل شوند.

لینک کمکی