فایل رایگان کنترل اينورتر مبتني بر ساختار ريزشبکه جهت ايجاد ولتاژهاي متعادل در حالت کاري جزيره اي در حضور تغييرات ديناميکي بار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کنترل اينورتر مبتني بر ساختار ريزشبکه جهت ايجاد ولتاژهاي متعادل در حالت کاري جزيره اي در حضور تغييرات ديناميکي بار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

در این مقاله یک کنترلری مبتنی بر روش مستقیم لیاپانوف برای ایجاد ولتاژ سیسنوسی در نقطه اتصال مشترک ریز شبکه پیشنهاد شده است. با استفاده از روش پیشنهادی، تابع های کلیدزنی اینورترهای مورد استفاده در منابعتولید پراکنده در حالت پایدار بدست آمده است. سپس با تعریف تابع لیاپانوف مناسب که با استفاده از خطای متغیرهای معادلات دینامیکی ریز شبکه حاصل شده است، کنترل منابع تولیدپراکنده در زمان تغییرات دینامیکی حاصل از تغییرات بار به طور کامل انجام شد. از انجایی که اصلی کنترلی در حالت جزیره ای، ایجاد ولتاژ سینوسی در نقطه اتصال مشترک ریز شبکه و مقایسه ان با حالت متصل به شبکه و حفظ این ولتاژ سیسنوسی درحالت تغییر بار است، نتایج در دو پایدار و تغییرات دینامیکی بررسی شد. روش پیشنهادی در حضور بارهای غیرخطی در محیط نرم افزار متلب شبیه سازی شد. نتایج شبیه سازی و مقایسه آن با روش های کنترلی سنتی وفازی، تائیدی بر عملکرد روش کنترلی لیاپانوف پیشنهادی می باشد.

لینک کمکی