فایل رایگان کنترل PID يک مخزن شبيه سازي شده در نرم افزار FACTORY I/O با تخمين تابع از روش شناسايي سيستم وداده هاي اندازه گيري شده با OPC

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کنترل PID يک مخزن شبيه سازي شده در نرم افزار FACTORY I/O با تخمين تابع از روش شناسايي سيستم وداده هاي اندازه گيري شده با OPC :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این مقاله روشی برای به دست آوردن تابع تبدیل یک سیستم ناشناخته با استفاده از روش شناسایی سیستم وداده های اندازه گیری شده ارائه می گردد. سیستمی که شناسایی روی آن صورت می گیرد یک مخزن سیال میباشدکه بصورت سه بعدی و دینامیکی در نرم افزار FACTORY I/O شبیه سازی شده است. مخزن دارای شیرهای آنالوگ ورودی ،خروجی وسنسورهای اندازه گیری سطح ، دبی ورودی وخروجی سیال می باشد. در این روشفرض می شود که هیچ مدل فیزیک و ریاضی برای مخزن وجود ندارد. داده تصادفی ورودی از طریق نرم افزار SIMULINK که به صورت OPC Client پیکربندی می شود ،به سرور ارسال شده وسپس به شیر ورودیمخزن اعمال می گردد. خروجی حاصل از این ورودی ، تغییر در سطح سیال مخزن می باشد که مجددا با استفاده از نرم افزار FACTORY I/O به سرور ارسال شده و از طریق نرم افزار SIMULINK خوانده می شود. داده های اعمال شده و پاسخ حاصل از این داده ها جمع آوری وبا اعمال الگوریتم های مختلفی که برای این منظور در نظر گرفته شده است، تابع تبدیل سیستم بدست می آید . برای بررسی عملکرد صحیح تابع تبدیل بدست آمده الگوریتم PID روی این تابع تبدیل اعمال شده و نتیجه حاصل از آن بصورت واقعی روی سیستم اعمال شده و نتایج آن ارزیابی می گردد.

لینک کمکی