فایل رایگان کنترل بهينه بار فرکانس در يک سيستم قدرت چند ناحيه با هماهنگي کنترل کننده هاي بهينه شده توسط الگوريتم کلوني مورچگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کنترل بهينه بار فرکانس در يک سيستم قدرت چند ناحيه با هماهنگي کنترل کننده هاي بهينه شده توسط الگوريتم کلوني مورچگان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

در این مقاله کنترل کننده Fuzzy-PI برای یک سیستم قدرت با واحدهای بخاری با رویکرد تنظیم دقیق فرکانس شبکه طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است. جهت طراحی این کنترلکننده از الگوریتم قدرتمند کلونی مورچگان و با در نظر گرفتن معیار ITAE به عنوان تابع هدف استفاده شده است. مطالعات در قالب دو سناریو انجام شده و برای تایید عملکرد کنترل کننده پیشنهادی نتایج آن با نتایج حاصله از شبیه سازی در صورت استفادهاز کنترل کننده های دیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاکی از عملکرد دقیق و درست کنترل کننده پیشنهادی در حداقل کردن دامنه نوسانات فرکانسی و زمان میرایی آن نسبت به سایر کنترل کننده ها است.

لینک کمکی