فایل رایگان مدل سازي و تحليل عددي جوشکاري قطعه T شکل و بررسي تاثير ضخامت باله بر پيچش زاويه اي به کمک الگوريتم ژنتيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مدل سازي و تحليل عددي جوشکاري قطعه T شکل و بررسي تاثير ضخامت باله بر پيچش زاويه اي به کمک الگوريتم ژنتيک :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

تنش ها و کرنش های حرارتی بوجود آمده ناشی از جوشکاری قوسی در سازه های فولادی دراثر سیکل های گرم و سرد شدن های غیر یکنواخت باعث بوجود آمدن تنش های پسماند و پیچیدگی در قطعات فولادی شدهاست تنش های پسماند که از طریق روش های تولید قطعات و همچنین روش های اتصال و مونتاژ بوجود می آید و باعث کاهش عمر سازه ها و تخریب های فاجعه بار می شوند. همچنین اعوجاج های ناشی از تنش هایپسماند در قطعات سازه های فولادی می تواند باعث نا همگون شدن جوش ها و مشکل شدن مونتاژ قطعات و همچنین نامناسب شدن ظاهر قطعات شود. بنابراین تخمین تنش پسماند و تغییر شکل های حاصل از اهمیتویژه ای در سازه های فولادی و جوشکاری های قوسی برخوردار است. برای تخمین آن، از روش های تجربی مانند آزمایشات تنش پسماند و یا التراسونیک و یا پراش اشعه ایکس به مرور توسعه پیدا کرد و امروزه باپیشرفت علم و دانش جو شکاری با استفاده از تکنیک های کامپیوتری تحلیل و آنالیز دقیق محاسباتی مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق به مدل سازی عددی یک جوش T شکل پرداخته می شود و تاثیر ضخامت بالهبر پیچش زاویه ای بررسی می شود.

لینک کمکی