فایل رایگان مديريت تراکم در شبکه هاي توزيع هوشمند با تخصيص بهينه واحدهاي توليد پراکنده با استفاده از الگوريتم بهينه سازي جستجوي کلاغ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مديريت تراکم در شبکه هاي توزيع هوشمند با تخصيص بهينه واحدهاي توليد پراکنده با استفاده از الگوريتم بهينه سازي جستجوي کلاغ :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

حضور واحدهای تولید پراکنده در شبکه های توزیع می تواند سبب کاهش تراکم خطوط شود، اگر این واحدها به درستی و با یک استراتژی مناسب مکان یابی شده و اندازه بهینه انها تعیین شود. این مقاله به تعیین مکان و اندازهبهینه واحدهای تولید پراکنده ( DG ) در شبکه توزیع شعاعی برای کاهش تراکم شبکه پرداخته است. برای این منظور از الگوریتم جستجوی کلاغ ( CSA ) با در نظر گرفتن بار مصرفی مشخص بارها و تولید توان مشخصDG ها استفاده شده است. الگوریتم CSA یک الگوریتم فرا ابتکاری است که بر اساس شبیه سازی هوش رفتاری کلاغ ها طراحی شده است. نتایج بدست آمده از شبیه سازی نشان می دهد که این روش توانایی خوبی درحل کردن مسائل بهینه سازی پیچیده و مقیاس بزرگ دارد. در این مقاله، اندازه و مکان بهینه DG ها برای دو شبکه توزیع شعاعی ( RDN ) مختلف ( شبکه های 33 شین و 69 شین IEEE ) مورد مطالعه قرار گرفته است.نتایج بدست آمده از روش پیشنهادی CSA با نتایج بدست آمده از روش بهینه سازی تجمع ذرات ( PSO ) مقایسه شده است. مقایسه انجام گرفته بر اساس شاخص تراکم شبکه توزیع و توانایی همگرایی تابع هدف برایدو شبکه مورد مطالعه انجام گرفته است.

لینک کمکی