فایل رایگان مقايسه انتقال حرارت نانوسيال مس اکسيد-آب،آلومنيوم اکسيد-آب و آب با عدد جريان آشفته درون کانال هاي باصفحات موازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه انتقال حرارت نانوسيال مس اکسيد-آب،آلومنيوم اکسيد-آب و آب با عدد جريان آشفته درون کانال هاي باصفحات موازي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

یک کانال مستطیلی با قرار دادن ماده متخلخل بررسی شده است. طول و زاویه ی ماده متخلخل در نانوسیال ها بررسی شده است. قرار دادن زاویه ی مثبت (در جهت حرکت سیال) سبب افزایش عدد ناسلت گشته است. اما با افزایش طولی ماده متخلخل و منبع حرارتی، میزان عدد ناسلت کاهش یافته است. عدد رینولدزهای آشفته با دو مدل standard و RNG تحلیل و عدد ناسلت بررسی شده است. عدد رینولدز بالا سبب افزایش انتقال حرارت شده ولی در برخورد با ماده متخلخل سبب افزایش افت فشار گشته است و نسبت عدد ناسلت بر فشار بی بعد برای بهینه سازی بررسی شده است. بیشترین عدد ناسلت مربوط به آب و نسبت عدد ناسلت بر فشار بی بعد در آب با رینولدز بالا بیشتر است. برای افزایش انتقال حرارت استفاده از آب در عدد رینولدز بالا توصیه شده است.

لینک کمکی