فایل رایگان مقايسه شبکه عصبي، درخت تصميم و رگرسيون در پيش بيني مصرف گاز طبيعي مشترکين خانگي با استفاده خصوصيات مشترکين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه شبکه عصبي، درخت تصميم و رگرسيون در پيش بيني مصرف گاز طبيعي مشترکين خانگي با استفاده خصوصيات مشترکين :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

در این تحقیق که به منظور مقایسه شبکه عصبی، درخت تصمیم و رگرسیون در پیش بینی مصرف ماهیانه گاز طبیعی مشترکین خانگی انجام شده، اطلاعات مصرف مشترکین استان کرمان، مورد استفاده قرار گرفته است. استان کرمان، با 30 شهر و 179 روستای برخوردار از گاز طبیعی، دارای 303527 مشترک می باشد؛ که بخش عمده آنها، یعنی 268124 مشترک، خانگی می باشند و با توجه به توسعه گاز رسانی در این استان، تعداد این مشترکین، در حال افزایش می باشد. یکی از فعالیت هایی که در جریان گاز رسانی به مشترکین انجام می شود، فرآیند قرائت کنتور مشترکین، جهت صدور صورتحساب گاز می باشد؛ که هر 45 یا 60 روز یک بار انجام می شود و انجام این فرآیند، علی الخصوص در بخش خانگی، نیازمند صرف هزینه و زمان زیادی است و با افزایش تعداد مشترکین، این هزینه و زمان، افزایش می یابد. در صورت پیش بینی مصرف گاز مشترکین، به طور قابل ملاحظه ای در این هزینه و زمان صرفه جویی خواهد شد. در این تحقیق، از شبکه عصبی، درخت تصمیم و رگرسیون برای مدل سازی استفاده شده و پیش بینی مصرف با استفاده از خصوصیات مشترک صورت گرفته است؛ سپس نتایج مدل های مختلف با یکدیگر مقایسه شده و مشخص گردیده، میزان دقت درخت تصمیم 4CART بیشتر از دو مدل دیگر است.

لینک کمکی