فایل رایگان اثربخشي آموزش خودگرداني يادگيري بر خودپنداره تحصيلي در دانش آموزان پسر پايه چهارم ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثربخشي آموزش خودگرداني يادگيري بر خودپنداره تحصيلي در دانش آموزان پسر پايه چهارم ابتدايي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر تعیین فایل رایگان اثربخشي آموزش خودگرداني يادگيري بر خودپنداره تحصيلي در دانش آموزان پسر پايه چهارم ابتدايي بود. جامعه مورد مطالعه این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی ناحیه 2شهرستان یزد (حدود 3530 نفر) بودند. این پژوهش به لحاظ هدف یک پژوهش کاربردی و به لحاظ روش نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل انجام گرفت. بدین منظور 30 دانش آموز پسر پایه چهارم شهر یز د با بهره گیری از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش ( 15 نفر) و کنترل ( 15 نفر) قرار گرفتند. ابزار پژوهش برای گردآوری داده ها پرسشنامه خودپنداره تحصیلی دلاور ( 1372 ) بود. آموزش خودگردانی یادگیری ، طی 12 جلسه 45 دقیق های توسط محقق برای گروه آزمایش اجرا گردید. نتایج بررسی فرضی هها از طریق تحلیل کوواریانس (سطح معناداری 05 / 0 ) نشان می دهد که آموزش خودگردانی یادگیری بر خودپنداره تحصیلی موثر است و باعث تغییر آن شده است.

لینک کمکی