فایل رایگان اثربخشي آموزش فنون بهسازي مديريت کلاس مبتني بر رويکرد آدلر درايکورس بر ميزان خودکارآمدي و بهزيستي روان شناختي معلمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثربخشي آموزش فنون بهسازي مديريت کلاس مبتني بر رويکرد آدلر درايکورس بر ميزان خودکارآمدي و بهزيستي روان شناختي معلمان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 28

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آموزش فنون بهسازی مدیریت کلاس مبتنی بر رویکرد آدلر درایکورس بر میزان خودکارآمدی و بهزیستی روانشناختی معلمان است. این مطالعه به صورت نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه معلمان دوره ابتدایی استان مازندران که در کلاس درس مشغول به تدریس می باشند را شامل گردیده که به روش خوشه ای تصادفی در سه مدرسه دوره ابتدایی پیش آزمون های پژوهش اجرا گردید و سپس از بین آنها 20 نفر به صورت تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 10 نفره (کنترل و آزمایش) جایگزین شدند. تعداد جلسات، 10 جلسه آموزشی 90 دقیقه ای بر اساس ساختار مشخص 6 مرحلهای منطبق با رویکرد روان شناختی بهسازی آموزش و ارتباطات مدرسه بر اساس دیدگاه های رودولف درایکورس و آدلر، سازماندهی گردید و همچنین تکالیفی نیز به گروه آزمایش داده می شد. در این پژوهش، دو پرسشنامه به ترتیب مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر و مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف برای هر دو گروه کنترل و آزمایش اجرا گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از میانگین، میانه، واریانس، انحراف استاندارد و خطای انحراف استاندارد، آزمون لوین و آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که معلمان گروه کنترل و آزمایش در میزان ویژگی های توصیفی خودکارآمدی و بهزیستی روان شناختی در پیش آزمون تفاوت معنا داری ندارند، اما در پس آزمون میزان این ویژگی ها در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری یافته بود، در صورتی که این تغییرات در افراد گروه کنترل دیده نشد. از آنجا که فلسفه نهفته در مفهوم آموزش درایکورس و آدلر روابط دموکراتیک و احترام متقابل می باشد و به کارگیری اصول و ایده های آن در آموزش و پرورش، محیط کار یا هر جایی که افراد با یکدیگر در ارتباط اند، به مشارکت مثبت و سلامتی عمومی منجر خواهد شد، نتایج این پژوهش بینش مناسبی را برای سیاست گذاری و برنامه ریزی اجتماعی و تربیتی، به دست می دهد و به معلمان کمک می نماید در راستای عالی اهداف تعلیم و تربیت، مهارت ها و درک لازم را برای برخورد با چالش ها کسب نمایند و به این ترتیب موجبات توسعه رسالت نظام آموزشی و جامعه را فراهم آورند.

لینک کمکی