فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر مسئوليت پذيري اجتماعي، سازگاري اجتماعي و کفايت اجتماعي دانش آموزان ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر مسئوليت پذيري اجتماعي، سازگاري اجتماعي و کفايت اجتماعي دانش آموزان ابتدايي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر مسئولتی پذیری اجتماعی، سازگاری اجتماعی و کفایت اجتماعی دانش آموزان ابتدایی انجام شد. این پژوهش از نظر کاربردی و از نظر روش همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان ابتدایی شهرستان فریدن به تعداد 2680 نفر بودند که تعداد 15 نفر از آنها به صورت در دسترس در دو گروه گواه و کنترل قرار گرفتند و برای پاسخ به سوالات پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی پژوهش نیا (1393)، کفایت اجتماعی توسط فلر (1990)، سازگاری اجتماعی دانش آموزان سینها و سینگ (1993) انتخاب شدند. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی (استفاده از آزمون تحلیل واریانس و آزمون تی مستقل ) که به کمک نرم افزار SPSS انجام شد؛ بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های اجتماعی بر مسئولیت پذیری اجتماعی، سازگاری اجتماعی و کفایت اجتماعی دانش آموزان ابتدایی شهرستان فریدن تدثیرگذار است و این آموزش ها اثربخشی بوده است.

لینک کمکی