فایل رایگان ارزيابي و بررسي علل خشم و پرخاشگري و مديريت آن در رفتار اجتماعي نوجوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي و بررسي علل خشم و پرخاشگري و مديريت آن در رفتار اجتماعي نوجوانان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

خشم ، هیجان طبیعی بشری است که همهی موجودات زنده، از جمله انسانها آن را تجربه می کنند. ابراز نامناسب خشم که اغلب به پرخاشگری منجر می شود، می تواند مشکلات متعددی در ارتباط های انسانی ایجاد کند. بههمین دلیل، خشم و پرخاشگری مرتبط با آن، می تواند هزینه های سنگینی را بر افراد و جامعه تحمیل کند و نگرانی هایی را در زمینه فراهم سازی امکانات حمایتی و درمانی برای مراجعانی که با مشکل مزمن کنترل خشم روبرو هستند، موجب شود. پرخاشگری رفتاری است که به قصد آسیب به دیگران یا تخریب اموال صورت می گیرد، در حالی که خشم هیجانی است که لزوما به رفتار پرخاشگرانه نمی انجامد. بنابراین یک فرد می تواند خشمگین باشد، اما رفتار پرخاشگرانه نشان ندهد. خشم در حکم هیجان مفهوم سازی می شود. در حقیقت، خشم، نوعی هیجان است که می تواند با پرخاشگری ابزاری، تعامل برقرار کند. در میان چیزهای دیگر، خشم موجب کاهش آستانه پرخاشگری ابزاری می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزیابی خشم و تاثیر آن بر پرخاشگری و مدیریت آن در رفتار اجتماعی نوجوانان طراحی و انجام شد. این مطالعه از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش پژوهش از نوع ترکیبی است.

لینک کمکی