فایل رایگان انگيزش تحصيلي مبتني بر شفقت محور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان انگيزش تحصيلي مبتني بر شفقت محور :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

یکی از نخستین انگیزه هایی که بیش از همه، مورد مطالعه قرار گرفته، نیاز به پیشرفت یا انگیزش پیشرفت است. انگیزه پیشرفت میل یا اشتیاق برای کسب موفقیت و شرکت در فعالیت هایی است که موفقیت در آن به کوشش و توانایی فرد وابسته است (اسلاوین، 1389). انگیزه یکی از عوامل مهم در یادگیری به شمار می آید، که باعث می شود یادگیرنده براسا نیاز و علاقه فردی خود به سمت یادگیری گرایش پیدا کند. دانش آموزان در درس هایی موفقیت بیشتری کسب می کنند که نسبت به آن موضوعات علاقه و انگیزه بیشتری دارند. انگیزه موفقیت در کارها و تحصیل را به وجود می آورد و به همین تناسب، موفقیت بیشتر باعث انگیزه بیشتر برای ادامه کاراها و تحصیلات را فراهم می آورد. یافته های تحقیقاتی متعدد نشان داده اند که موفقیت تحصیلی هم از ساختارهای دانش و هم از عوامل محیطی و موقعیتی مثل انگیزش تحصیلی متاثر است (برنشتاین و میر، 2005).

لینک کمکی