فایل رایگان باوجدان بودن در داوطلبان عمل جراحي زيبايي بيني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان باوجدان بودن در داوطلبان عمل جراحي زيبايي بيني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی شخصیتی فایل رایگان باوجدان بودن در داوطلبان عمل جراحي زيبايي بيني و افراد عادی شهرستان بهشهر انجام شد. روش پژوهش از نوع علی مقایسه ای می باشد. نمونه آماری این تحقیق شامل 100 نفر که 50 نفر متقاضی جراحی بینی و 50 نفر غیر متقاضی یا افراد عادی می باشند که براساس توافق استاد راهنما به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات پرسشنامه شخصیتی تجدید نظر شده نئو ( NEO ) مورد استفاده قرار گرفت. برای تحلیل داده ها آمار توصیفی واستنباطی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین ویژگی شخصیتی باوجدان بودن در داوطلبان جراحی زیبایی بینی با افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد.

لینک کمکی