فایل رایگان بررسي ارتباط بين تعهد سازماني و خشنودي شغلي با تمايل به ترک شغل در بين کارکنان آموزش و پرورش شهرستان چرام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ارتباط بين تعهد سازماني و خشنودي شغلي با تمايل به ترک شغل در بين کارکنان آموزش و پرورش شهرستان چرام :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 61

چکیده مقاله:

این تحقیق به دنبال بررسی تعهدات سازمانی و خشنودی شغلی با میل به ترک شغل کارکنان سازمان می باشد که جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان چرام که مبتنی به 700 نفر می باشد که با استفاده از جدول مورگان 248 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیدند که پرسشنامه ها مورد استفاده در این تحقیق شامل (تعهد سازمانی، تمایل به ترک شغل و مقیاس خشنودی شغلی) می باشد که در این بخش آماری از میانگین و انحراف معیار و آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده ثابت گردید که رابطه مثبت و معناداری بین تعهد سازمانی و میزان خشنودی کارکنان و تمایل به ترک آنان از سازمان وجود دارد بطوری که هر چه میزان این تعهد بالاتر باشد به همان اندازه کارایی و کیفیت کار بهتر خواهد شد.

لینک کمکی