فایل رایگان بررسي تاثير آموزش فراشناخت بر پيشرفت تحصيلي درس رياضي دانش آموزان پسر پايه هفتم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير آموزش فراشناخت بر پيشرفت تحصيلي درس رياضي دانش آموزان پسر پايه هفتم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

مطالعه حاضر به بررسی تاثیر آموزش فراشناخت بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی در دانش آموزان پسر پایه هفتم شهر آباده طشک پرداخته است. به همین منظور، 50 دانش آموز پسر در سال هفتم در دو گروه آزمون و کنترل شرکت کردند. برنامه درسی گروه آزمایش شامل آموزش 6 هفته ای و هر هفته 4 ساعت روش های فراشناختی بود.قبل از شروع این دوره ، پیش آزمونی برای کل دانش آموزان ( 50 ) اجرا شد. پس از مقایسه میانگین های نمرات پس آزمون دو گروه با استفاده از آزمون t-test مشخص شد که بین نمرات پس آزمون دو گروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد. به این معنی که میانگین نمره های پس آزمون گروهی که در دوره فراشناخت شرکت کرده بودند بطور معناداری بیشتر از میانگین گروه کنترل بود. بطور کلی، این مطالعه نشان می دهد آموزش فراشناخت بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان و ترغیب دانش آموزان به یادگیری ریاضی دارای تاثیر مثبتی است.

لینک کمکی