فایل رایگان بررسي تاثير قابليت هاي بازاريابي اينترنتي بر بزاريابي بين المللي با نقش ميانجي مديريت دانش ( مطالعه موردي: مديران شرکت هاي خدمات مسافرت هوايي، جهانگردي و زيارتي استان خراسان رضوي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير قابليت هاي بازاريابي اينترنتي بر بزاريابي بين المللي با نقش ميانجي مديريت دانش ( مطالعه موردي: مديران شرکت هاي خدمات مسافرت هوايي، جهانگردي و زيارتي استان خراسان رضوي) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قابلیت بازاریابی اینترنتی بر بازاریابی بین المللی با نقش میانجی مدیریت دانش بود. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران شرکت های خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی استان خراسان رضوی برابر با 396 نفر بود که با توجه به جدول مورگان تعداد 194 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی پیمایشی و جزء تحقیقات همبستگی است و از لحاظ هدف کاربردی بود. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش عبارت از سه پرسشنامه قابلیت بازاریابی اینترنتی، بازاریابی بین المللی و مدیریت دانش نیومن و کنراد (1999) می باشد. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های مذکور به ترتیب برابر 0/87، 0/88 و 0/95 بدست آمد لذا پایایی پرسشنامه ها تایید شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها به تایید استاد راهنما خبرگان رسید. داده ها بوسیله نرم افزار Spss24 و Smartpls2 با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد قابلیت بازاریابی اینترنتی بر بازاریابی بین المللی و مدیریت دانش تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین مدیریت دانش بر بازاریابی بین المللی تاثیر مثبت و معناداری داشت. نتایج فرضیه آخر پژوهش نیز نشان داد مدیریت دانش تاثیر قابلیت بازاریابی اینترنتی بر بزاریابی بین المللی مدیران را میانجی گری جزئی می کند.

لینک کمکی