فایل رایگان بررسي تاثير هوش هيجاني بر رضايت زناشويي با نقش ميانجي بهزيستي معنوي و سبک هاي دلبستگي (مطالعه موردي: دبيران مقطع متوسطه شهرستان رشتخوار)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير هوش هيجاني بر رضايت زناشويي با نقش ميانجي بهزيستي معنوي و سبک هاي دلبستگي (مطالعه موردي: دبيران مقطع متوسطه شهرستان رشتخوار) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 28

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رضایت زناشویی با نقش میانجی بهزیستی معنوی و سبک های دلبستگی بود. جامعه آماری پژوهش دبیران مقطع متوسطه شهرستان رشتخوار برابر با 190 نفر می باشد که با توجه به فرمول کوکران تعداد 140 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. این پژوهش به لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی پیمایشی و همبستگی است و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش عبارت از چهار پرسشنامه استاندارد که هوش هیجانی توسط بردادبری و گریوز (2004)، رضایت زناشویی السون (1998)، بهزستی معنوی پالتوزن و الیسون (1982) و سبک زندگی بزرگسالان کولینز و رید (1990) می باشد. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های مذکور به ترتیب برابر با 0/83، 0/75، 0/82 و 0/79 بدست آمد لذا پایایی پرسشنامه ها تایید شد. روایی محتوایی پرسشنامه های با تایید استاد راهنما و خبرگان رسید. داده ها بوسیله نرم افزار Spss24 و Smartpls2 با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد هوش هیجانی بر رضایت زناشویی، بهزیستی معنوی و سبک های دلبستگی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین بهزیستی معنوی و سبک دلسبتگی بر رضایت زناشویی تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج فرضیه آخر پژوهش نیز نشان داد بهزیستی معنوی و سبک های دلبستگی تاثیر هوش هیجانی بر رضایت زناشویی را میانجی گری می کند.

لینک کمکی