فایل رایگان بررسي تعارضات و بدون تعارضات زناشويي زنان شهر رشت از طريق تاثيرات مولفه هاي مزاج عاطفي–هيجاني و تمايز يافتگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تعارضات و بدون تعارضات زناشويي زنان شهر رشت از طريق تاثيرات مولفه هاي مزاج عاطفي–هيجاني و تمايز يافتگي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی تعارضات و بدون تعارضات زناشویی زنان از طریق تاثیرات مولفه های مزاج عاطفی–هیجانی و تمایز یافتگی روش این پژوهش توصیفی از نوع علی-مقایسه ای است.جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان با و بدون تعارض زناشویی 25 تا 35 ساله شهر رشت در سال 1397 می باشد. 60 زن با تعارض زناشویی و 60 زن بدون تعارض زناشویی از لحاظ سن و میزان تحصیلات همتا سازی شده و پرسشنامه تعارضزناشویی ذاکر و براتی و بوستانی پور، تمایزیافتگی اسکورون و فریندلندر و سرشت عاطفی- هیجانی دیگو و همکاران اجرا شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) استفاده گردید.نتایج نشان می دهد بین مقایسه مزاج عاطفی– هیجانی و تمایز یافتگی خود در زنان با و بدون تعارض زناشویی تفاوت معنادار وجود دارد. یافته های پژوهش حاکی از این است که سرشت عاطفی-هیجانی، تمایزیافتگی و تعارضزناشویی در زنان بدون تعارض زناشویی به طور معناداری کمتر از زنان با تعارض زناشویی است.

لینک کمکی