فایل رایگان بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي بر اساس آزمون چند وجهي مينه سوتا (mmpi_2) با رضايت شغلي کارکنان (اداره پرستاري) يک بيمارستان دولتي در تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي بر اساس آزمون چند وجهي مينه سوتا (mmpi_2) با رضايت شغلي کارکنان (اداره پرستاري) يک بيمارستان دولتي در تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

جامعه آماری این تحقیق را تمامی پرستاران و کادر زمانی که دارای مدرک تحصیلی دیپلم به بالاتر می باشند، تشکیل می دهند و حجم نمونه مورد پژوهش تعداد 163 نفر می باشد که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. با توجه به اهداف پژوهش از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری براساس آمار تعداد آن ها 540 نفر است. نمونه آماری این پژوهش که به روش تصادفی طبقه ای از بین بخش های مختلف مرکز درمانی انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه، شامل پرسشنامه استاندارد JDI (اسمیت، کندال و هالین، 1969 ) برای سنجش رضایت شغلی و پرسشنامه MMPI2 برای سنجش ویژگی های شخصیتی استفاده شده است. در خصوص تجزیه و تحلیل داده ها در قسمت آمار توصیفی از فراوانی، میانگین، میانه، انحراف معیار، مینیمم، ماکزیمم و دامنه تغییرات استفاده شده و در آمار استنباطی از روش های آماری مربوطه استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر نشان داد که ویژگی های شخصیتی در آزمون mmp-2: تکانشگری، (r=-0/41؛ P<0/01). افسردگی (r=-/045؛ P<0/01). و اعتماد به نفس (r=-0/52؛ P<0/01). با رضایت شغلی رابطه منفی دارد (r=0/41؛ P<0/01). هر چقدر فرد نمرات فرد در شاخص های تکانشگری (خرده مقیاس pd)، افسردگی (خرده مقیاس D) و خستگی روانی (خرده مقیاس pt) بیشتر باشد، رضایت شغلی او کاهش می یابد.

لینک کمکی