فایل رایگان بررسي رابطه ي سرمايه هاي روان شناختي و مهارت هاي ارتباطي و پذيرش اجتماعي با کيفيت زندگي دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر رامهرمز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه ي سرمايه هاي روان شناختي و مهارت هاي ارتباطي و پذيرش اجتماعي با کيفيت زندگي دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر رامهرمز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه سرمایه های روان شناختی و مهارت های ارتباطی و پذیرش اجتماعی با کیفیت زندگی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر رامهرمز بود. جامعه آماری این پژوهش همه دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر رامهرمز و نمونه آماری پژوهش حاضر، 320 نفر از جامعه بودند، که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و ابزار مورد استفاده جهت گردآوری اطلاعات عبارت بودند از: پرسشنامه سرمایه روان شناختی لوتانز، پرسشنامه مهارت های ارتباطی کویین دام، پرسشنامه پذیرش اجتماعی کراون و مارلو، پرسشنامه کیفیت زندگی ویر و شربورن. داده های حاصل با روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه، تجزیه و تحلیل شدند. براساس نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه به روش ورود همزمان، ضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب ویژگی های سرمایه های روان شناختی و مهارت های ارتباطی و پذیرش اجتماعی با کیفیت زندگی دانش آموزان دختر برابر MR=0/276 و ضریب تعیین برابر RS=0/076 شد که در سطح P> 0/001 معنی دار بود. بنابراین فرضیه پژوهش تایید شد. با توجه به ضریب تعیین بدست آمده، مشخص شد که حدود 7/6 درصد واریانس متغیر کیفیت زندگی توسط متغیرهای پیش بین سرمایه های روان شناختی، مهارت های ارتباطی و پذیرش اجتماعی تبیین گردید.

لینک کمکی