فایل رایگان بررسي روان درماني موج سوم ( ACT ) بر رفتارهاي اعتيادي و مقايسه آن با شيوه درمان موج اول و دوم ( CBT )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي روان درماني موج سوم ( ACT ) بر رفتارهاي اعتيادي و مقايسه آن با شيوه درمان موج اول و دوم ( CBT ) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

درمان های مبتنی بر ذهن آگاهی و پذیرش، به عنوان درمان های موج سوم شناختی رفتاری شناخته می شود. مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی و پذیرش که دارای پشتوانه تجربی هست شامل درمان پذیرش و تعهد، رفتار درمانی دیالکتیکی، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی می باشد. روان درمانی های موج سوم اصولا نشات گرفته از روان درمانی های شناختی رفتاری هستند و با تلفیق سنت های معنوی شرقی، از جمله فنون مراقبه و تفکر نظاره ای با رفتار درمانی شناختی سنتی شکل گرفته است. موج سوم درمان شناختی رفتاری شامل رویکردهایی نوین جهت رسیدگی و احیای رفتارهای اعتیادی از جمله اعتیاد به مواد مخدر می باشد. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی و با هدفی کاربردی به دنبال بررسی تاثیرات درمانی مبتنی بر موج سوم در درمان رفتارهای پیچیده اعتیادی است. پژوهش حاضر علاوه بر بررسی روان درمانی موج سوم بر رفتار اعتیادی، به تفاوت های روان درمانی موج سوم (ACT) و موج های اول و دوم (CBT) در شیوه درمان اعتیاد منفی با جایگزینی رفتارهای مثبت نیز پرداخته است. روانکاوی اعتیاد و درمان شناختی اعتیاد از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و یکی از اصلی ترین مراحل در درمان پیشگیری از عود و بازگشت و توان بخشی با استفاده از روان درمانی موج سوم می باشد.

لینک کمکی