فایل رایگان بررسي عوامل موثر برسازگاري اجتماعي در دانش آموزان کم توان ذهني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عوامل موثر برسازگاري اجتماعي در دانش آموزان کم توان ذهني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که بیش از هر زمان دیگری نیاز به انعطاف پذیری یا به عبارتی سازگاری اجتماعی وجود دارد، داشتن ارتباطات مستمر و موفق با دیگران، یافتن شغل مناسب و مهم تر از آن حفظ آن شغل، به انجام رساندن وظایف شخصی، و عهده دار شدن مسئولیت هایی که جامعه اعم از خانواده و مدرسه بر عهده فرد می گذارند مهم است که همه از عواملی است که به داشتن یک زندگی موفقی در دنیای امروز کمک می کند. اگرچه این موارد تضمین کننده یک زندگی ایده آل نیست، ولی بدون شک داشتن سازگاری اجتماعی و انعطاف پذیری می تواند نقش بسزایی در زندگی افراد اجتماع به ویژه افراد دارای عقب ماندگی ذهنی داشته باشد. هدف از این پژوهش بررسی وامل موثر بر سازگاری اجتماعی در دانش آموزان کم توان ذهنی بوده است. به همین منظور، پژوهش حاضر نخست به تحلیل مفهوم سازگاری اجتماعی اهمیت، دلایل سازگاری و کم توان ذهنی پرداخته و سپس به تبیین عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی در دانش آموزان کم توان ذهنی اقدام ورزیده است. پژوهش مروری تحلیلی و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای بوده و تحلیل اطلاعات از رویکرد توصیفی تفسیری استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که با شناسایی عوامل موثر می توان نسبت به سازگاری اجتماعی دانش آموزان اقدام کرد. در نهایت پیشنهادات پژوهش ارائه گردید.

لینک کمکی