فایل رایگان بررسي مقايسه اي مولفه هاي سلامت روان در معتادان ان اي (Na) با معتادان تحت درمان ماده نگهدارنده متادون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مقايسه اي مولفه هاي سلامت روان در معتادان ان اي (Na) با معتادان تحت درمان ماده نگهدارنده متادون :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف: توجه به حمایت اجتماعی و سلامت روانی و مهارت های مقابله ای معتادان در حین ترک اعتیاد موضوعی مهم و با ارزش برای توفیق در ترک اعتیاد به شمار می رود. هدف کلی این پژوهش مقایسه مولفه های سلامتروانی معتادان ان ای (Na) و معتادان تحت درمان با متادون در شهر بیرجند می باشد. جامعه آماری شامل کلیه افرادی هستند که در مراکز ترک اعتیاد تحت حمایت بهزیستی شهر بیرجند که جهت درمان مراجعه کردهاند ونیز معتادان شرکت کننده در جلسات معتادان ان ای (Na) که دوره 3 ماهه از شروع درمان گذشته است می باشد. نمونه گیری به روش هدفمند و از میان دو گروه فوق بوده و تعداد 100 نفر از هر گروه انتخاب گردیدند. در اینتحقیق پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) برای ارزیابی متغیرهای مورد بررسی، استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که میزان سلامت روانی کلی و مولفه های آن در معتادان ان ای (Na) بیشتر از افراد تحت درمان بامتادون می باشد. مطابق نتایج به دست آمده به نظر می رسد از بین روش های درمانی بکار گرفته شده برای ترک اعتیاد به مواد مخدر اگر در کنار دارودرمانی مشاوره و درمان های گروهی به صورت نظامند و منظم استفاده شود امکان موفقیت در درمان بیشتر و امکان لغزش و بازگشت به مصرف دوباره در افراد در حال ترک مواد مخدر کاهش می یابد. پیشنهاد می شود در حین درمان ترک اعتیاد به مسئله سلامت روان افراد معتاد بیشتر توجه شود و همچنین با کمک خانواده های معتادان در حال ترک می توان به مسئله حمایت اجتماعی و حمایت روانی آنها توجه بیشتری کرد تا اثربخشی ترک اعتیاد در این افراد افزایش یابد.

لینک کمکی