فایل رایگان بررسي ميزان آگاهي زوجين از حقوق متقابل در خانواده و تاثير آن بر رضايت از زندگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ميزان آگاهي زوجين از حقوق متقابل در خانواده و تاثير آن بر رضايت از زندگي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 36

چکیده مقاله:

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و استحکام آن اصلی ترین هدف محسوب می شود. در این راستا هر عاملی که به افزایش عملکرد خانواده و رضایتمندی زوجین و فرزندان کمک کند، ارزش مطالعه و تحقیق را خواهد داشت. یکی از این عوامل میزان آگاهی هر یک از اعضای خانواده و مخصوصا زنان از حقوقشان می باشد. در این رابطه عده ای تصور می کنند که با افزایش آگاهی زنان از حقوقشان فرمانبرداری زن از همسر از بین رفته و این منجربه افزایش ناسازگاری و طلاق می شود.از سوی دیگر عده ای معتقدند که رشد آگاهی حقوقی و اجتماعی و حتی اقتصادی زن نه تنها مزاحم عملکرد خانواده نیست، بلکه مشکل گشای بسیاری از امور خانوادگی و اجتماعی نیز می باشد. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی این مسئله می پردازد که میزان آگاهی زوجین از حقوقشان (خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی) چقدر است و آیا این آگاهی با عملکرد خانوادگی و رضایتمندی زناشویی آنها ارتباط دارد یا خیر جامعه مورد تحقیق عبارت است ازکارمندان متاهل دانشگاه فردوسی مشهدکه با حجم نمونه ای برابر با 150 نفر به نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری متغیرها شامل پرسشنامه آگاهی از حقوق متقابل و رضایتمندی زناشویی بود. پرسشنامه آگاهی از حقوق متقابل محقق ساخته بوده و با توجه به حقوق و تکالیف خانوادگی (شخصی)، اجتماعی و اقتصادی مرتبط با زوجین تهیه گردید و از اعتبار و پایایی مناسبی برخوردار است. داده های بدست آمده با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتیجه نهایی این بود که بین دو متغیر فوق یعنی آگاهی زوجین از حقوقشان و میزان رضایتمندی زناشویی رابطه معنی دار وجود دارد.

لینک کمکی