فایل رایگان بررسي نقش واسطه اي ايمني هيجاني در رابطه بين ادراک کودک از تعارض هاي والدين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش واسطه اي ايمني هيجاني در رابطه بين ادراک کودک از تعارض هاي والدين :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه ای احساس ایمنی هیجانی کودک در خانواده در رابطه بین ادراک کودکان از تعارض های والدین و حرمت خود کودکان در جهت غنی سازی مدل های واسطه ای و فرایند مدار بود. بدین منظور تعداد 200 نفر از دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی (100 دختر و 100 پسر) که در سال تحصیلی 97-96 در شهر تهران مشغول به تحصیل بودند با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های ادراک کودک از تعارض بین والدین، حرمت خود و ایمنی در خانواده پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها و بررسی روابط مستقیم و واسطه ای از رگرسیون ساده و سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج نشان دادند که ادراک کودک از تعارض والدین بطور معکوس بر حرمت خود کودک تاثیر می گذارد. همچنین، ادراک کودک از تعارض با احساس نا ایمنی هیجانی کودک رابطه مستقیم دارد. علاوه بر این، ناایمنی هیجانی می تواند حرمت خود کودک را به صورت معکوس پیش بینی کند. در نهایت نیز نقش واسطه ای ناایمنی هیجانی بین ادراک کودک تعارض و حرمت خود مورد تایید قرار گرفت. این یافته ها یا فرضیه های چهارچوب شناختی مبنی بر بافت، نظریه ایمنی هیجانی و عوامل محافظ و خطر واسطه ای هماهنگ هستند. نتایج این پژوهش می تواند در غنی تر سازی مدل های فرایند مدار که نقش عوامل خطر واسطه ای را در انتقال تعارض های والدین به برون داده ای رفتاری و عاطفی کودکان توضیح می دهند موثر باشد.

لینک کمکی