فایل رایگان بررسي و راهکارهاي اخلاق حرفه اي معلمان در مدارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي و راهکارهاي اخلاق حرفه اي معلمان در مدارس :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

اخلاق از ریشه خلق به معنای باطن و صفاتی که به رفتار و حالت انسان تعلق می گیرد. علم اخلاق به منزله یک دانش دارای ارزش فراوانی است، در آثار عالمان غربی و اسلامی به آن توجه فراوان گردیده است. اخلاق حرفه ای به عنوان شاخه ای از دانش اخلاق به بررسی تکالیف اخلاقی در یک حرفه و مسائل اخلاقی آن می پردازد و در تعریف حرفه آن را فعالیت معینی می دانند که موجب هدایت فرد به موقعیت تعیین شده همراه با اخلاقخاص است. اخلاق را مجموعه ای از صفات روحی و باطنی انسان تعریف کرده اند که به صورت اعمال و رفتاری که از خلقیات درونی انسان ناشی می شود، بروز ظاهری پیدا می کند و بدین سبب گفته می شود که اخلاق را از طریق آثارش می توان تعریف کرد. استمرار یک نوع رفتار خاص، دلیل بر آن است که این رفتار یک ریشه درونی و باطنی در عمق جان و روح فرد یافته است که آن را ریشه خلق و اخلاق می نامند. از نظر جایگاهمعرفتی و علمی، اخلاق حرفه ی در تمدن ایران باستان و آموزه های دینی نیز جایگاه ارزنده ای دارد. امروزه در تجزیه و تحلیل رفتار مدارس پرداختن به اخلاق و ارزشهای اخلاقی مدیران و معلمان یکی از الزمات است کهنماد بیرونی مدارس را رفتارهای اخلاقی آن ها تشکیل می دهد که خود حاصل جمع ارزش های گوناگون اخلاقی است که در آن مدرسه ظهور و بروز یافته است.

لینک کمکی