فایل رایگان بررسي وضعيت آموزش خانواده و رابطه آن با انگيزه تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان قائمشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي وضعيت آموزش خانواده و رابطه آن با انگيزه تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان قائمشهر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف فایل رایگان بررسي وضعيت آموزش خانواده و رابطه آن با انگيزه تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان قائمشهر، انجام شد. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دوره ابتدایی در سال 1394 به تعداد 23000 نفر بود. طبق جدول کرجسی و مورگان، تعداد 378 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. ابزار اندازه گیری داده ها شامل پرسشنامه آموزش خانواده که طی 10 جلسه انجام شد و انگیزه تحصیلی هرمنس، بود. روایی پرسشنامه ها توسط متخصصان از جمله استاد راهنما تایید شد و با محاسبه آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه های آموزش خانواده برابر 0/86 و انگیزه تحصیلی هرمنس برابر 0/79 محاسبه شد که نشان داد پرسشنامه ها از پایایی مناسب و مطلوبی برخوردار هستند. روش تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از روش های آمار توصیفی (محاسبه فراوانی و درصد ها، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون ناپارامتری کولموگروف اسمیرنوف و آزمون های پارامتری t برای گروه های مستقل و ضریب همبستگی پیرسون) از طریق برنامه نرم افزاری SPSS 22 بود. یافته ها نشان داد که آموزش خانواده با انگیزه تحصیلی دانش آموزان در آموزش و پرورش استان مازندران رابطه دارد.

لینک کمکی