فایل رایگان تاثير ارزشيابي توصيفي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي از نظر معلمان شهرستان خوي در درس رياضي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير ارزشيابي توصيفي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي از نظر معلمان شهرستان خوي در درس رياضي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 26

چکیده مقاله:

در این تحقیق، محقق به منظور پاسخگویی به پرسش اصلی تحقیق تحت عنوان آیا ارزشیابی توصیفی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی از نظر معلمان شهرستان خوی در درس ریاضی تاثیر دارد جامعه ای بهتعداد 450 (223 مرد و 227 زن ) از کلیه معلمان دوره ابتدایی خوی تعیین نمود. برای انتخاب نمونه با استفاده از روش تصادفی طبقه ای و از جدول مورگان، تعداد 207 نفر ( 105 زن و 102 مرد) بهره گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه 30 استاندارد ارزشیابی توصیفی بود. برای اطلاع از میزان روایی صوری پرسشنامه، نظرات اصلاحی استاد راهنما معمول گردید. برای محاسبه پایایی نیز پرسشنامه تدوین شده برروی 30 نفر از اعضای جامعه آماری اجرا و میزان ضریب همسانی درونی سوالات به وسیله آلفای کرونباخ محاسبه شد و در نهایت ضریب آلفای کل پرسشنامه 92% به دست آمد. پس از تحلیل یافته های تحقیق با آمار توصیفی ( توزیع جداول فراوانی) و استنباطی (t تک گروهی) نتایج زیر بدست آمد: پویایی ارزشیابی توصیفی بیشتر است و این امر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی در درس ریاضی تاثیر می گذارد. بازخورد ارزشیابی توصیفی بیشتر از ارزشیابی سنتی است و این امر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی در درس ریاضی تاثیر می گذارد. عملکردگرایی ارزشیابی توصیفی بیشتر از ارزشیابی سنتی است و این امر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی در درس ریاضی تاثیر می گذارد.همه جانبه گرایی ارزشیابی بیشتر از ارزشیابی سنتی است و این امر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی در درس ریاضی تاثیر می گذارد.

لینک کمکی