فایل رایگان تاثير اعتياد به اينترنت بر عملکرد تحصيلي دانش آموزان متوسطه ناحيه 1 اراک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير اعتياد به اينترنت بر عملکرد تحصيلي دانش آموزان متوسطه ناحيه 1 اراک :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی فایل رایگان تاثير اعتياد به اينترنت بر عملکرد تحصيلي دانش آموزان متوسطه ناحيه 1 اراک بوده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع پارادایم از نوع کمی و اثباتی و از نظر هدف تحقیق از نوع کاربردی و نتیجه گرا می باشد. از نظر نحوه گردآوری داده ها روش پژوهش حاضر، از نوع توصیفی (غیر آزمایشی) و در دسته تحقیقات همبستگی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان متوسطه ناحیه 1 شهر اراک بوده است. با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه 410 نفر به دست آمد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ و اطلاعات تحصیلی دانش آموزان استفاده شد. در این پژوهش بعد از جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل آماری داده های به دست آمده از روش آمار توصیفی آمار استنباطی ANOVA؛ t تک نمونه ای آزمون t گروه های مستقل، آزمون توکی و همبستگی استفاده شد. لازم به ذکر است داده ها توسط نرم افزار SPSS (نسخه 19 ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. آزمون پیرسون نشان داد میان اعتیاد به اینترنت با عملکرد تحصیلی رابطه ی معناداری وجود داد به عبارتی با افزایش اعتیاد به اینترنت دانش آموزان عملکرد تحصیلی کاهش می یابد و آزمون t گروه های مستقل نیز نشان داد هر چه میزان اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان افزایش یابد معدل کاهش و تعداد واحد افتاده دانش آموزان افزایش می یابد. از طرفی در این پژوهش آزمون ANOVA نشان داد میان اعتیاد به اینترنت با رشته تحصیلی دانش آموزان رابطه ی معناداری وجود ندارد لیکن میان اعتیاد به اینترنت با پایه تحصیلی و سن دانش آموزان ارتباط معناداری است بدین معنی با افزایش پیاه تحصیلی و سن دانش آموزان میزان اعتیاد به اینترنت آ ها نیز افزایش می یابد.

لینک کمکی