فایل رایگان تاثير القاي خلق بر سوگيري حافظه آشکار دانش آموزان عادي و افسرده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير القاي خلق بر سوگيري حافظه آشکار دانش آموزان عادي و افسرده :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی فایل رایگان تاثير القاي خلق بر سوگيري حافظه آشکار دانش آموزان عادي و افسرده می باشد. روش پژوهش توصیفی آزمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارتند از دانش آموزان پایه سوم متوسطه شهر اسلام آباد غرب که در سال 93-1392 مشغول به تحصیل بودند. از بین دانش آموزان 20 نفر دانش آموز افسرده و 20 نفر دانش آموز غیر افسرده انتخاب و بعد بصورت تصادفی در گروه 4 گروه 10 نفر گمارده شدند. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS-19 انجام گرفت. برای تحلیل داده ها از تحلیل وارایانس چند متغیره و همچنین برای مقایسه جفتی گروه ها از آزمون تعیبی شفه استفاده شد. نتایج بیانگر آن است که نتایج تحلیل واریانس نشان داد که فقط در یادآوری کلمات مثبت (F=13/23) بین گروه ها تفاوت معناداری وجود دارد اما در یادآوری کلمات منفی (F=2/69) و خنثی (F=1/95) بین گروه ها تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج بین دو گروه افراد عادی با القای خلق مثبت و افراد عادی با القای خلق منفی در یادآوری کلمات مثبت در سطح 0/001 تفاوت معناداری وجود داشت. نتایج بین دو گروه افراد عادی با القای خلق مثبت و افراد افسرده با القای خلق مثبت در یادآوری کلمات مثبت در سطح 0/97 تفاوت معناداری وجود داشت. نتایج بین دو گروه افراد عادی با القای خلق مثبت و افراد اسفرده با القای خلق منفی در یادآوری کلمات مثبت در سطح 0/04 تفاوت معناداری وجود داشت. نتایج بین دو گروه افراد عادی با القای خلق منفی و افراد افسرده با القای خلق مثبت در یادآوری کلمات مثبت در سطح 0/001 تفاوت معناداری وجود داشت.

لینک کمکی